HC900 混合控制系统


HC900 混合控制系集成了 DCS 精确、强大的过程控制与 PLC 快递逻辑控制的优势,是一套成本效益比高、可独立应用于复杂过程对象的回路与逻辑混合控制的综合解决方案。该系统基于过程数据采集、混合模拟量和开关量过程控制、批量处理、顺序控制等应用要求,由精练设计的先进集成控制器HC900 和采用独立集成的或与开放的以太网络互联的高性能工程师站/操作员站,组成一套完整的、并能真正满足工业行业所有从小型到中大型、从简单到复杂的各种控制应用要求的混合控制系统。

Experion HS/HC900 混合控制系统广泛应用于生物制药的反应器蒸馏塔、电厂的锅炉与汽机、冶金的熔炼炉、加热炉、化工的各种设备与过程,以及食品、饮料、建材和工业窑炉等工厂与设备各种现场级的高性能控制。

 

HC900 混合控制器与 Experion HS 人机界面紧密集成后,可提供非常灵活的设计、组态、监控和过程控制方案。这种集成是基于以太网 TCP/IP 通讯连接,而构成的客户机-服务器构架。

尽管可与 Experion HS 集成,但 HC900 仍然保持它的特点和功能。它可完成回路控制、逻辑控制、顺序控制、数据采集和通讯。它可用于通用工业环境,可安装于仪表盘或继电器槽架。

HC900 控制器具有的高性能处理器,可完成快速精确的控制响应。可完成多个回路并列控制的回路功能,丰富的辅助控制运算,可支持和/或修改控制动作,并可与控制策略的所有单元相联接。


常用卡件型号:

900R04-0300

900R08-0300

900R12-0300

900R08R-0300

900R12R-0300

900R01-0300

900PSM-0200

900S75-0460

900S50-0460

900P01-0501

900P24-0501

900C70-0460

900C50-0460

900C30-0460

900RR0-0300

900C75-0560

900RSM-0200

900C70S-0460

900C50S-0460

900C30S-0460

900RR0-0300

900C75S-0560

900RSM-0200

900S75S-0460

900S50S-0460

900P01-0601

900P24-0601

900U02-0100

900A01-0202

900A16-0103

900B01-0301

900B08-0202

900B16-0202

900G01-0202

900G02-0202

900G03-0202

900G04-0101

900G32-0301

900H01-0202

900H02-0202

900H03-0202

900H32-0302

900K01-0201

900TEK-0200

900TBK-0200

900TER-0200

900TBR-0200

900TCK-0200

900RTA-L001

900RTR-H001

900RTS-0001

900RTI-0100

900RTC-L210

900RTC-L225

900RTC-L250

900RTC-H210

900RTC-H225

900RTC-H250

900RTC-3410

900RTC-3425

900RTC-3450

900RTC-BA10

900RTC-BA25

900RTC-BA50

900TNF-0200

900TSS-0001

900J02-0001

900J10-0001

HC-DSGRSW

HC-UTILSW

HC-HISTSW

HC-PBUTSW

CR-SDSGSW

HC-EMD730-ESD

HC-EMD730

HC-EMD720-ESD

HC-EMD720

HC-HISTV2

HC-HISTV2-ESD

HC-PBUTV3

HC-PBUTV3-ESD

HC-SDS730

HC-SDS730-ESD

HC-SDS720

HC-SDS720-ESD

51452262-503

51500638-501

900RPE-0300

51451432-010

51451432-020

51205995-501

50008930-001

50008930-002

50047098-001

900CR15-00

900CR10-00

900CR07-00

900CR04-00

900CRAD-10

900G3AD-15